SMERNICE SPOLKU WESTERNOVÝCH STRELCOV PRE WESTERNOVÚ STREĽBU

Spracované podľa pravidiel WICZ – Westerners international Czech republik ich inernetovej stránky, . časopisu Střelecká revue č. 6/93 a časopisu Strelecký magazín ( slov. ) č. 1/95 .

V š e o b e c n é s t a n o v y p r e w e s t e r n o v é s ú ť a ž e .

CHARAKTER WESTERNOVÝCH SÚŤAŽÍ

Strelecké súťaže SWS sú športovou streľbou z historických zbraní .

Westerners international je organizáciou aktívne sa zaoberajúcou históriou osídľovania severnej Ameriky. Z toho vyplýva aj usporadúvanie streleckých súťaží, ktoré majú nasledujúci účel:

a) zdokonaľovanie sa v zaobchádzaní s historickými palnými zbraňami ( t.j. organizovaný tréning )

b) “reenacting” - rekonštrukcia historických streleckých súťaží

c) “reenacting” - rekonštrukcia reálnych historických situácií, pri ktorých boli používane historické palné zbrane

Súťaže podľa bodov “a” a “b” spadajú svojim charakterom k terčovým súťažiam , a sú opísané v kapitole – “Pravidlá terčovej streľby ”.

Súťaže podľa bodu “c” spadajú svojim charakterom k praktickej ( akčnej ) streľbe , a sú opísané v kapitole – “Pravidlá praktickej streľby ”.


STRELNICA A JEJ ZABEZPEČENIE .

Strelnica musí zodpovedať predpisom pre športovú streľbu, musí byť schválená a musí byť k dispozícii jej schvaľovací protokol a prevádzkový poriadok v ktorom sú určené podmienky prevádzky strelnice .

Podmienky prevádzky strelnice musia byť vždy bezpodmienečne dodržané !

Zvláštna pozornosť musí byť venovaná zaisteniu strelnice proti neoprávnenému vstupu a pohybu osôb v ochrannom pásme podľa prevádzkového poriadku .

Musia byť určené a vyznačené priestory pre divákov, pre prípravu zbraní a nabíjanie a súťažné priestory. V priestoroch pre prípravu zbraní môžu byť len súťažiaci a rozhodcovia. V priestoroch pre streľbu môže byť len príslušný rozhodca a súťažiaci vykonávajúci úlohu.

Rozhodca zodpovedá za to, že strelci nebudú vyrušovaní.

B E Z P E Č N O S T N É O P A T R E N I A

Streľba z historických zbraní a ich replík vyžaduje vyššiu mieru sústredenia a pozornosti . Preto sa súťaže môže zúčastniť len osoba staršia ako 18 rokov . Súťažiaci starší ako 15 rokov môžu streľbu vykonávať len pod bezprostredným dozorom osôb starších ako 18 rokov, ktoré za nich preberajú úplnú zodpovednosť . Ich dozor však nesmie rušiť ostatných pretekárov a akákoľvek pomoc súťažiacim je zakázaná . Štart týchto mladistvých pretekárov je podmienený súhlasom usporiadateľa .

Strelec štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riziko, je povinný poznať a za všetkých okolností dodržať podmienky legislatívy, všeobecné bezpečnostné pravidlá, zásady manipulácie so zbraňou, tieto pravidlá a propozície súťaže.

Strelec je povinný bezodkladne upozorniť na akékoľvek porušenie bezpečnosti najbližšieho rozhodcu. Zároveň má každý účastník súťaže právo upozorniť pôvodcu porušenia bezpečnostných zásad a požadovať okamžitú nápravu .

Súťažiaci je povinný poslúchnuť pokyny rozhodcu, rozhodca má právo diskvalifikovať súťažiaceho za porušenie bezpečnostných predpisov. Za porušenie bezpečnostných predpisov je súťažiaci bezpodmienečne a okamžite diskvalifikovaný.

Súťažiacim sa odporúča používať chrániče sluchu, pri streľbe na kovové terče použiť aj chrániče zraku.

Všetky zbrane musia byť odkladané, nosené a prenášané vybité ! Pri prenášaní na streleckých stanoviskách musia byť v bezpečnom stave t.j. bez zápalky na pistóne, alebo prachu na panvičke .

V priestoroch pre streľbu, nabíjanie a prípravu zbraní je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň, ( napríklad sviečku, či zápalky na začiernenie mieridiel ). Tento zákaz platí pre všetky prítomné osoby. To znamená, že ani diváci nemôžu používať otvorený oheň a fajčiť .

Na streleckých stanoviskách môžu byť len strelci a rozhodcovia . Diváci musia byť od strelcov vo vzdialenosti, ktorá neruší strelcov .

V čase pred a v priebehu súťaže je zakázané požívať drogy, alkoholické nápoje a omamné látky. Porušenie tohto zákazu znamená diskvalifikáciu súťažiaceho.

Rozhodca má právo kedykoľvek zastaviť streľbu povelom “ S T O P “ .Súťažiaci musí na tento povel okamžite skloniť zbraň v smere streľby, zloží prst zo spúšte a čaká na ďalšie pokyny.

Nikto sa nesmie dotýkať strelcovej zbrane a vybavenia, s výnimkou bezprostredného ohrozenia bezpečnosti .

Rozhodca môže vziať strelcove vybavenie a zbraň do ruky bez jeho súhlasu, avšak len v jeho prítomnosti a s jeho vedomím . Rozhodca má právo vykázať osoby porušujúce bezpečnostné zásady a narúšajúce priebeh súťaže zo strelnice .

Rozhodcovia majú právo kedykoľvek v priebehu pretekov vykonať kontrolu dodržiavania propozícií pretekov a týchto pravidiel .

ZÁSADY ORGANIZÁCIE A PRÍPRAVY SÚŤAŽÍ .

Súťaže musia byť vyhlasované v dostatočnom predstihu .

P r o p o z í c i e s ú ť a ž í

Usporiadateľ je povinný vypracovať propozície so stanovením vypísaných kategórií a disciplín a s podrobným popisom všetkých situácií a priebehom ich plnenia . Je nutné určiť konkrétne terče, časy, počet rán, a presne určiť spôsob nabíjania, či druhy prachovníc .

Propozície vypracované usporiadateľom sú považované za neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel, a tak musia byť vždy rešpektované .

Propozície musia byť prístupné všetkým súťažiacim po celú dobu trvania súťaže. Odporúča sa rozposlať propozície dopredu prihláseným súťažiacim.

Pri hlavnom rozhodcovi musia byť k dispozícii k nahliadnutiu tieto pravidlá každému súťažiacemu.

R o z h o d c o v s k ý a t e c h n i c k ý p e r s o n á l .

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť potrebný počet rozhodcov a technického personálu. Menovite sú to :

HLAVNÝ ROZHODCA - preberá strelnicu od správcu strelnice, kontroluje pred súťažou všetky bezpečnostné opatrenia, riadi prihlasovanie súťažiacich a ich zaradenie do smien a disciplín, vykonáva poučenie súťažiacich pred súťažou, oficiálne otvára súťaž, vyhlasuje výsledky, je predsedom hodnotiacej komisie a arbitrážnej komisie, vedie a organizuje rozhodcovský a technický personál, oficiálne ukončuje súťaž .

ROZHODCA NA PALEBNEJ ČIARE - vedie vlastnú streľbu a dohliada na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti na palebnej čiare, meria a zaznamenáva dosiahnuté časy, označuje sporné zásahy, udeľuje penále a tresty za porušenie pravidiel vrátane diskvalifikácie, vykonáva kontrolu zbraní a streliva .

ROZHODCA PRI TERČOCH - zapisuje a hodnotí jednotlivé zásahy, udeľuje penále za minuté ciele, zodpovedá za vystavenie terčov, vedie technický personál obsluhujúci terče ( táto funkcia je povinná pri praktickej streľbe a pri používaní terčov ktoré nemajú trvale čitateľný zásah – zvoniace – inak môže byť spojená s funkciou rozhodcu na palebnej čiare ) .

ROZHODCA PRE NABÍJANIE - dozerá na bezpečnosť v priestore určenom pre nabíjanie, opravu, čistenie zbraní, dozerá na technický stav zbraní a streliva, vykonáva kontrolu zbraní a streliva .

STRÁŽ STRELNICE - je podriadená priamo hlavnému rozhodcovi a istí strelnicu pred vstupom osôb do ochranného pásma v dobe medzi začatím a ukončením súťaže . ( Nie je povinná pokiaľ je strelnica technicky, alebo personálne vybavená . )

Ď a ľ š í ( n e p o v i n n ý ) p e r s o n á l :

OBSLUHA TERČOV A POMOCNÝ PERSONÁL - sú pridelený k jednotlivým rozhodcom na vykonávanie presne určených činností ako sú napríklad stavanie terčov, zapisovanie prihlásených, organizácia nástupu na stanoviská atď .

Z bezpečnostných dôvodov nie je prípustné aby pomocný personál bol riadený viacerými osobami súčasne ! !

P o u č e n i a , š k o l e n i a r o z h o d c o v a t e c h . p e r s o n á l u .

Hlavný rozhodca súťaže musí byť osoba preškolená zo všeobecných pravidiel a zákona o zbraniach a strelive, a týchto pravidiel .

Odporúča sa, aby osoby usporiadajúce súťaž boli držiteľmi zbrojného preukazu skupiny XXX.

Hlavný rozhodca vykoná pred vlastnou súťažou preškolenie rozhodcov a technického personálu a poučenie o organizácii súťaže.

PRIEBEH SÚŤAŽÍ

Z á p i s p r i h l á s e n ý c h .

Usporiadateľ je povinný uviesť v propozícii kedy a akým spôsobom bude vykonaná registrácia súťažiacich . Obyčajne je to najmenej pol hodiny pred začiatkom súťaže a poučením súťažiacich. Dodatočné poučenie je možné len vo výnimočných prípadoch .

Prehliadka a kontrola zbraní

Odporúča sa vykonať kontrolu zbraní a ich registráciu priamo pri zápise súťažiacich , aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam a sporom v priebehu súťaže .

P o u č e n i a

Pred štartom súťaže je hlavný rozhodca povinný nechať zhromaždiť súťažiacich a vykonať poučenie súťažiacich . Poučenie musí menovite obsahovať :

poučenie o bezpečnej prevádzke na konkrétnej strelnici
zoznámenie s propozíciami a organizáciou súťaže
rozdelenie súťažiacich do smien, resp. systém poradí štartov
pripomenutie zásad bezpečnej manipulácie so zbraňami

Súťažiaci sa musí zúčastniť poučenia a nesmie štartovať pokiaľ ho neabsolvoval .

Z a č i a t o k s ú ť a ž e

Súťaž oficiálne štartuje hlavný rozhodca po poučení súťažiacich tak , že vyhlási súťaž za odštartovanú a vystrelí zo zbrane. Po štarte nesmie na strelnici, alebo v priestore vyhradenom pre súťaž prebiehať žiadna iná činnosť. Pri porušení tejto zásady je ktorýkoľvek rozhodca povinný a oprávnený prerušiť priebeh súťaže .

P r i e b e h v l a s t n e j s ú ť a ž e

Súťaž prebieha podľa organizácie popísanej v týchto pravidlách , propozíciách a poučení súťažiacich . Nástup súťažiacich na štart riadi rozhodca na palebnej čiare. Ten je oprávnený v odôvodnenom prípade zmeniť poradie štartov ( rozdelenie do smien ) tak, aby nedošlo k zbytočným prieťahom súťaže. Zmenou poradia štartu nesmie byť súťažiaci poškodený ( napr. skrátením času na prípravu ) a podobne.

Účasť na pretekoch je záležitosť usporiadateľa . Usporiadateľ môže vyhlásiť súťaž v streľbe aj v iných disciplínach, ako uvádzajú tieto pravidlá . V každom prípade je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti podľa týchto pravidiel . Na týchto pretekoch nie je možné splniť postupový limit majstrovstiev SR .

P o č í t a n i e v ý s l e d k o v a v y h o d n o t e n i e

Výsledky zapisuje a vyhodnocuje rozhodca na palebnej čiare, resp. rozhodca pri terčoch. Ten odovzdáva výsledky predsedovi hodnotiacej komisie – hlavnému rozhodcovi na ďalšie spracovanie. Ak to umožňuje charakter súťaže je vhodné ihneď po prerátaní bodov zverejniť výsledky na prehľadnú vývesnú tabuľu . Celkové výsledky a poradia súťažiacich je vhodné oznámiť čo najskôr po ich stanovení, aby bol vymedzený čas pre prípadné protesty .

V y h l á s e n i e v ý s l e d k o v

Oficiálne výsledky a poradia vyhlasuje hlavný rozhodca čo najskôr po ich zrátaní a to kompletne po jednotlivých kategóriách, disciplínach aj celkove, vrátane poradia .

U k o n č e n i e s ú ť a ž e

Súťaž je oficiálne ukončená tým, že ju hlavný rozhodca vyhlási za ukončenú na zhromaždení súťažiacich .Ukončením súťaže sa zrieka usporiadateľ a rozhodcovia zodpovednosti za prípadnú ďalšiu streleckú činnosť na strelnici. Súťaž je zvyčajne ukončená ihneď po skončení poslednej úlohy / smeny a to ešte pred vyhlásením výsledkov.

ZBRANE A STRELIVO

Z b r a n e

Za historické zbrane a ich repliky sú považované len zbrane, ktoré používajú strelný prach a strelu oddelene, sú nabíjané cez ústie hlavne ( s výnimkou revolverov ) a zápalka je nasadzovaná z vonkajšej strany .

Vojenské zbrane musia mať pôvodný vzhľad a nesmú byť zmenené . Jediná povolená úprava je zahĺbenie kohúta . Musia mať kaliber minimálne 13,5 mm t.j. 0.5315 palca. Ak majú menší kaliber patria medzi zbrane civilné .

Nie je povolené akékoľvek prídavné zariadenie, ktoré pôvodne ku zbrani nepatrilo .

Mieridlá zo zásady musia zodpovedať originálom aj v prípade replík . Použitie dioptrov je možné, len ak boli originálne podľa predlohy . Kruhová muška nie je povolená ani v prípade originálov . Horná hrana mušky môže byť plochá so šírkou 2 mm v prípade krátkych zbraní a 1,5 mm pri dlhých zbraniach po celej dĺžke mušky bez ohľadu na ich tvar . Povolené sú tvary cieľnika tvaru U a V, pričom pri tvare U je povolená hĺbka a šírka rovnakého rozmeru .

Revolvery musia mať mieridlá originálne, alebo spĺňať predpisy týchto pravidiel .

Pre strelecké súťaže sa môžu použiť všetky druhy zbraní bez obmedzenia kalibru a typov používaných na území USA do roku 1896, originálne zbrane, modely a klony. Menovite sú to kresadlové pušky a pištole, perkusné pušky a pištole, perkusné revolvery a jednoranové zadovky ( Sharps – papierový náboj ), perkusné brokovnice .

Nie sú povolené zbrane nemajúce predlohu vo vymedzenom historickom období , zbrane preukázateľne nepoužívané na americkom kontinente, zbrane vyrobené s použitím moderných materiálov ( plasty, antikor atď, na viditeľných častiach zbrane ) a zbrane vyrobené, alebo upravené nedovoleným spôsobom . Všetky zbrane musia mať autentický vzhľad a funkciu . Sú povolené len úpravy pre estetický účel . Sú zakázané akékoľvek dodatočné úpravy zbraní, smerujúce k zlepšeniu výsledkov, alebo uľahčujú vykonanie úlohy ( anatomické rukoväte, optické mieridlá a pod. Pokiaľ neboli bežné na origináli ) .

Všetky použité zbrane musia spĺňať zákonné podmienky pre registráciu, skúšku a technický stav . Zbrane musia mať platnú skúšobnú značku SR, alebo cudzozemskú, v SR uznávanú . Zbrane musia vyhovovať Čs. odborovej norme ON 39 050 08 – Historické ručné strelné zbrane z 15.4.1987 . Zbrane nespĺňajúce tieto požiadavky nesmú byť do súťaže pripustené a použité .

Za splnenie zákonných požiadaviek na registráciu a za technický stav svojej zbrane je zodpovedný súťažiaci .

Pri perkusných zbraniach, ktorých konštrukcia nezabraňuje rozptylu črepín zápalky, musí byť kohút zahĺbený tak, aby prekryl zápalku .

Používanie prachu a zápaliek inej ako továrenskej výroby je zakázané ! !

S t r e l i v o

Vo všetkých zbraniach musí byť použité strelivo s celo olovenou strelou , neoplášťované, do brokovníc olovené broky 5 mm a menšie .

Do kresadlových a perkusných zbraní musí byť použitý čierny strelný prach ( Vezuvit ), Pyrodex a ekvivalenty Pyrodexu .

Zakazuje sa nabíjať predovky a perkusné revolvery kartridžmi a tabletami, pokiaľ to nie je v propozíciách povolené .

Strelivo, ktoré rozhodca určí ako nebezpečné, nesmie byť v súťaži použité .

Strely do vojenských perkusných zbraní musia zodpovedať bežným vojenským originálom . Ako alternatívne možno použiť strely sférické . Je zakázané používať strely Wadcutter .

Do kresadlových zbraní je povolené používať len sférické strely .

Do guľových zbraní, pri guľových disciplínach nesmú byť použité hromadné náboje ( broky ),alebo viac striel, či delené strelivo ( segmenty ).

Do brokových zbraní nemožno použiť jednotné strely ( brenek, s - ball a pod.) .

OBLEČENIE A VYBAVENIE

O b l e č e n i e

Je predpísané výhradne štýlové oblečenie . Pritom sú rešpektované odlišnosti jednotlivých období a zameraní . Nie sú povolené moderné strelecké doplnky . Výnimku tvoria ochranné okuliare a chrániče sluchu . Odporúčajú sa upchávky do uší .

V y b a v e n i e

Vybavenie musí zodpovedať štýlu . Spôsob nabíjania zbrane musí zodpovedať dobe, v ktorej bola používaná, za žiadnych okolností zvyčajnou športovou praxou .

Pomôcky pre nabíjanie musí mať počas výkonu úlohy súťažiaci pri sebe, ( v brašnách, na opasku, vo vrecku ) , pokiaľ nie je v propozíciách určené inak . Strelec nemá nárok na odkladací stolček, pokiaľ nie je určené inak .

Nie je povolené používanie ďalekohľadu na kontrolu a rátanie výsledkov a to ani inou osobou - pomocníkom ak to nie je v propozíciách výslovne povolené .

Š T Ý L O V O S Ť

Ako vyplýva z vyššie uvedeného názvu odseku, musia byť všetky zbrane, vybavenia a oblečenia musia byť štýlové podľa zamerania .

Musí byť predpokladaná najvyššia možná úroveň štýlovosti, ak nie je v propozíciách uvedené inak .

RIEŠENIE SPORNÝCH SITUÁCIÍ

Sporné, alebo nejasné situácie rozhoduje rozhodca, v komplikovanom prípade hlavný rozhodca .

Proti rozhodnutiu rozhodcov, alebo výsledkom súťaže možno podať protesty a to najneskôr do 30 minút od vyhlásenia výsledkov .

Protest prijíma hlavný rozhodca po vyplatení kaucie vo výške štartovného . Ak je protest uznaný ako oprávnený, kaucia sa súťažiacemu vráti .

Protest rieši arbitrážna komisia v zložení : Hlavný rozhodca, rozhodca na palebnej čiare a dvaja prizvaný súťažiaci . Súťažiaci podávajúci protest má právo zúčastniť sa jednania komisie .

Rozhodnutie arbitrážnej komisie je konečné, bez možnosti odvolania .

D i s k v a l i f i k á c i a

Za porušenie týchto pravidiel je strelec napomenutý, za hrubé, opakované, vedomé porušenie pravidiel ( pokus o podvod ) je strelec diskvalifikovaný . Porušenie bezpečnosti je vždy klasifikované ako hrubé porušenie pravidiel .

Napomenutie sa nevzťahuje na situácie, v ktorých je nariadené penále .

O diskvalifikácii rozhoduje hlavný rozhodca .

P o r o v n á v a c i e h o d n o t e n i e

Pre súlad hodnotení súťaží rôzneho charakteru sú súťažiaci hodnotený podľa poradia v súťaži, a to tak, že prvý získa 100 bodov, druhý 99 bodov, tretí 98 a tak zostupom ďalej . V prípade rovnosti výsledkov, sa pridelí zodpovedajúca najvyššia hodnota ( napr. je zhoda na 6. a 7.mieste, tak sú pridelené body za 6. miesto t.j. 95 bodov ) .T R É N I N G O V Á S T R E Ľ B A

SWS preberá zodpovednosť za tréningovú streľbu len vtedy pokiaľ ide o oficiálny tréning vyhlásený SWS .

Pri vyhlásenom tréningu musia byť dodržané bezpečnostné a bezpečnostne – organizačné zásady uvedené v týchto pravidlách .

Pri tréningu musí byť ustanovená osoba zodpovedná za vedenie tréningu - hlavný dozor, ďalej dozor na palebnej čiare a ďalší pomocný personál podľa potreby . Zodpovednosť a právomoci dozoru sú totožné podľa funkcie ako u rozhodcov - pozri kapitolu “ Rozhodcovia a technický personál “ .P R A V I D L Á P R E T E R Č O V Ú S T R E L B U

K a t e g ó r i e t e r č o v e j s t r e l b y p o d ľ a z b r a n í

a.) kresadlová pištoľ – s hladkou, alebo drážkovanou hlavňou bez obmedzenia ráže, orig . aj repliky. Celkovo musia zodpovedať dobovej predlohe .

b.) kresadlová puška – s hladkou aj drážkovanou hlavňou, originály aj repliky . Celkovo musia zodpovedať dobovej predlohe .

c.) perkusná pištoľ - s hladkou aj drážkovanou hlavňou bez obmedzenia ráže, originály aj repliky . Musia zodpovedať dobovej predlohe . Napínač povolený . Vojenské pištole musia mať min ráž 13,5 mm , napínač nie je povolený .

perkusný revolver -originály aj repliky revolverov . Celovo musia zodpovedať originálom . Regulovateľné mieridlá sú vylúčené .

e1.) perkusná puška - hladká aj drážkovaná hlaveň, originály aj repliky . Celkove musia zodpovedať dobovej predlohe . Vojenské pušky musia mať ráž min. 13,5 mm, kohút bez napínača

e2.) perkusná zadovka - originály aj repliky, musia zodpovedať dobovej predlohe

T e r č e p r e t e r č o v ú s t r e ľ b u

Terče musia byť z takých materiálov, ktoré umožňujú trvalú čitateľnosť zásahu .

Terče môžu byť kruhové, rozdelené bodovacími kružnicami eventuálne s čiernym zámerným poľom ( napr. štandardné súťažné terče 50/20 a podobne ), alebo siluety zvierat rozdelené na bodované zóny, prípadne aj inak tvarované vychádzajúcich z dobových tradícií terčovej streľby ( napr. terč seržanta Yorka, rôzne maľované terče a pod. ).

Pre terče musí platiť, aby zámerné pole, alebo stred terča na primeranú vzdialenosť za normálnych svetelných podmienok boli jasne viditeľné . Táto požiadavka nie je záväzná pre maľované terče .

Odporúčaná veľkosť terčov pre všetky kategórie je 50 cm a veľkosť zámerného poľa 20 cm . Pri kruhových terčoch vzdialenosť jednotlivých kružníc 2,5 cm pri dodržaní odporučených vzdialeností .

Veľkosti terčov je vhodné prispôsobovať vzdialenostiam a polohe streľby .

O d p o r u č e n á v z d i a l e n o s ť s t r e ľ b y

Vzdialenosť streľby je daná rozlohou strelnice a musí byť uvedená v propozíciách . Odporúča sa usporadúvať súťaže v streľbe z dlhých zbraní na 50 m a z krátkych na 25 m . P o l o h y s t r e ľ b y ( s t r e l e c k ý p o s t o j )

Pištoľ a revolver : - strelec musí stáť voľne bez opierky

zbraň drží len v jednej ruke a s tou istou rukou aj spúšťa paľbu

zbraň sa nesmie dotýkať nijakého predmetu, alebo sa o neho opierať

Puška v stoji : - strelec musí stáť voľne bez opierky

pušku musí držať obidvoma rukami a oprieť ju o rameno, tvár, alebo časť hrude

zbraň sa nesmie dotýkať nijakého predmetu, alebo sa o neho opierať

používať spevňujúci remeň je zakázané

Puška v ľahu : - strelec leží na bruchu, hlavou smeruje k terčom

pušku musí držať obidvoma rukami a oprieť ju o rameno , alebo tvár

zbraň sa nesmie dotýkať nijakého predmetu, alebo sa o neho opierať

používať spevňujúci remeň je zakázané

Pre pušku je možné vypísať súťaže aj v iných polohách, napr. poloha kľačiac, s opierkou, prípadne polohy kombinovať .

Ľubovoľná poloha :

Pre všetky zbrane možno v propozíciách vyhlásiť v propozíciách ľubovoľnú polohu . Je to akákoľvek strelecká poloha bez umelej opierky . Zbraň sa musí dotýkať len tela strelca, alebo jeho odevu . Žiadna časť zbrane sa nesmie dotýkať zeme, podložky, či obuvi . Žiadna časť tela nesmie byť v pomyselnom bezpečnostnom kuželi s vrcholovým uhlom 45 stupňov pred ústím hlavne . Ústie hlavne musí smerovať smerom ku terčom v každej manipulácii, vrátane nabíjania ( môže byť v zvláštnych prípadoch upravené propozíciami ) .

Telesne postihnutým strelcom môže byť udelená výnimka podľa charakteru postihnutia .

Terče, vzdialenosť a polohy musia byť uvedené v propozíciách .

Š T A N D A R D N Á T E R Č O V Á SÚ Ť A Ž

Štandardná terčová súťaž sa skladá z dvoch štandardných disciplín :

a., trojuholník seržanta Yorka

b., bizón

Strieľa sa v stoji bez opierky .

Pušky na 50 m, pištole a revolvery na 25 m .

Strieľa sa 6 rán v čase 15 minút v každej štandardnej disciplíne .

T e r č “ T r o j u h o l n í k s e r ž a n t a Y o r k a “

Terč má obdĺžnikový tvar, formát A3 ( 297 mm x 420 mm ) a je zvisle orientovaný . Od geometrického stredu je rozdelený kružnicami s rozdielom 25 mm . Od stredu terča k horným rohom vedú hranice výseku, ktorý je zafarbený na čierno . Zostávajúca ( spodná ) časť terča je biela . Bodovanie bielej časti je postupne od kraja do stredu, pričom stred má hodnotu 10 bodov . Čierna časť je bodovaná postupne od kraja do stredu, pričom stred má hodnotu 20 bodov .

T e r č “ B i z ó n “

Terč je čierna silueta bizóna rozdelená na bodované zóny na formáte A3 a je orientovaný vodorovne .

P R I E B E H S Ú Ť A Ž E P o č e t r á n

Strieľa sa dopredu určený presný počet rán v určenom čase . Môže byť vypísaná aj súťaž, kde je stanovený len čas .

Odporučený počet rán pre kresadlové a perkusné zbrane je 10, minimálne 6 . Pre revolvery sú to násobky 5, to znamená, že komora pod kohútom je prázdna . Výnimku tvorí streľba na maľovaný terč po jednej rane .

Vo všetkých disciplínach “ Civilné zbrane “ je povolené použiť vojenské zbrane .

Č a s n a s t r e ľ b u

Čas na streľbu sa riadi počtom rán, pričom platí pravidlo, že pre kresadlové a perkusné zbrane sa počítajú 2,5 minúty na ranu .

Do času pre streľbu je zahrnuté aj nabíjanie zbrane .

Počet rán a čas pre streľbu musí byť uvedený v propozíciách .

P r i e b e h s m e n y s ú ť a ž e

Každému strelcovi musí byť daná možnosť včas zaujať miesto na streleckom stanovisku a poskytnúť čas 10 minút na prípravu . V tomto čase musia byť vystavené terče . Skrátiť čas na prípravu možno skrátiť len zo súhlasom všetkých strelcov v priestore na nabíjanie . ZAČIATOK A KONIEC PRÍPRAVY velí rozhodca pre nabíjanie .

V priebehu posledných dvoch minút môžu strelci z perkusných a kresadlových zbraní na povel rozhodcu “ ODMASTŇOVACÍ VÝSTREL POVOLENÝ “ vypáliť pre každú komoru jeden odmastňovací výstrel bez nabitej strely .

Po skončení prípravy nasleduje ( podľa stanoveného počtu rán a času ) povel “ ..X..RÁN V ČASE ..Y.. MINÚT ŠTART “

. Len po povele “ ŠTART “ možno zbrane začať nabíjať .

Je zakázané nabíjať kresadlové zbrane s natiahnutým kohútom, perkusné zbrane s nasadenou zápalkou.

Po nabití zbrane prachom a strelou musí pri ďalšej manipulácii ústie hlavne smerovať vždy do bezpečného priestoru – k terčom .

Je zakázané nabíjať predovky z otvorených nádob, alebo presýpať prach na prípravnej čiare . Ak nie je použitá prachovnica s perovým uzáverom musí byť po každom použití zatvorená . Prachvnice musia byť zhotovené z materiálov, ktoré nespôsobujú vznik elektrostatického výboja t.j. rohovina, parohy, drevo, koža a kovy okrem železa . Je zakázané použitie plastov a neodporúča sa použitie skla a iných ľahko rozbitných materiálov .

Po uplynutí času pre streľbu nasleduje povel “ STOP, ZBRANE ZAISTIŤ A ODLOŽIŤ “ .

Po povele “ STOP “ strelec okamžite skloní zbraň a čaká ďalšie pokyny .

Pri povele “ ZBRANE ZAISTIŤ A ODLOŽIŤ “ strelec z perkusnej zbrane musí zložiť zápalku, pri perkusnom revolveri spustiť kohút do medzi - polohy, pri kresadlovej zbrani odklopiť ocieľku a sfúknuť prach z panvičky a potom zbraň odložiť .

Ak má strelec z perkusnej, alebo kresadlovej zbrane po povele “ STOP “ ešte nabitú zbraň, oznámi túto skutočnosť rozhodcovi na palebnej čiare a až potom mu bude na povel umožnené vystreliť mimo terč .

Každý výstrel po povele “ ŠTART “ sa počíta do súťaže . Výnimku tvorí len chybné nabitie . Ak musí strelec prerušiť streľbu bez svojho zavinenia musí mu byť poskytnutý čas v plnom rozsahu prerušenia .

Čistenie zbrane medzi jednotlivými výstrelmi je zakázané .

Výmena zbrane v priebehu súťaže je zakázaná .

P o r u c h y p r i t e r č o v e j s t r e ľ b e

Pri poškodení zbrane, alebo poruche jej funkcií je povolené strelcovi opraviť zbraň v čase vymedzenom pre streľbu . Čas navyše nie je dovolený .

V prípade, že je zbraň nabitá a súťažiaci poruchu neodstránil v čase určenom pre streľbu, musí byť zbraň v ostatnom čase súťaže a pred prepravou zaistená a bezpečne uložená proti náhodnému použitiu a výstrelu .

Poruchu a opravu zbrane musí strelec okamžite hlásiť rozhodcovi na palebnej čiare .

Pri chybnom nabití kresadlovej, alebo perkusnej zbrane ( ak zabudne strelec nasypať do zbrane prach a nabije strelu ) nezaráta sa po jej podsypaní prachom výstrel do súťaže . O takomto výstrele musí súťažiaci informovať rozhodcu na palebnej čiare a potom na jeho pokyn vystreliť mimo terč .

Ho d n o t e n i e t e r č o v e j s t r e ľ b y

Pred odobratím terčov musia byť vyhodnotené a zaznamenané sporné zásahy, to znamená viac - zásahy, cudzie zásahy v terči, chybné výstrely a podobne .

Do výsledku sa rátajú všetky zásahy . V prípade, že je v terči viac zásahov než bol predpísaný počet rán a nemožno preukázateľne určiť ktoré sú cudzie, škrtajú sa najlepšie zásahy .

Bodová hodnota zásahu sa stanovuje podľa toho, v ktorom pásme je jeho stred . Ak sa dotýka stred zásahu deliacej čiary, jedná sa o zásah vyššej hodnoty .

Ak súťažiaci vystrelil viac rán než bolo povolené, anuluje sa najlepší zásah ( zásahy ).

Výstrely na cudzí terč sa hodnotia ako chybné .

Ak je v strelcovom terči uznaný cudzí zásah a nemožno určiť, ktoré sú jeho vlastné, budú mu priznané zásahy najvyšších hodnôt .

Poradie pri rovnosti bodov sa určuje takto :

- podľa najväčšieho počtu zásahov v najvyššom pásme, potom nižšom ( 10,9,8,7 atď )
- podľa najbližšieho najhoršieho zásahu od stredu terča, potom druhý najhorší atď . Ak ani potom nie je rovnosť porušená musia byť strelci zaradený na rovnaké poradie .
- toto hodnotenie sa použije do šiesteho miesta v súťaži jednotlivcov a do tretieho miesta v družstvách . Potom sú zaradený na rovnakom mieste podľa abecedy a to podľa prvého písmena v priezvisku .

Poradie pri rovnakom počte bodov sa nerieši, ak dvaja, alebo viac strelcov dosiahlo absolútny počet bodov

M a ľ o v a n é t e r č e

Vynaliezavosti a fantázii sa medze nekladú . V strede musí byť vyznačená čierna plocha s min. priemerom 10 cm .P R A V I D L Á P R A K T I C K E J S T R E Ľ B Y

Z á s a d y p r a k t i c k e j s t r e ľ b y

Praktická streľba je športová streľba akčného charakteru zameraná na prostredie a dobu osídľovania severoamerického kontinentu . Súťaže sú pripravované tak, aby simulovali reálne situácie pri ktorých boli zbrane používané . Pre zvýšenie autentickosti sa používa dobové a štýlové oblečenie a doplnky výstroje . Terče a situácie sú volené tak, aby umožňovali akčný priebeh súťaže .

Z á s a d y p r í p r a v y j e d n o t l i v ý c h ú l o h p r a k t i c k e j s t r e ľ b y

Strelecké situácie ( Stages , úlohy ) sú navrhované tak, aby znázorňovali skutočné situácie . Pritom je nutné vždy rešpektovať všeobecné zásady bezpečnej streľby a predpisy pre prevádzku konkrétnej strelnice . Situácie sú navrhované pre konkrétne kategórie zbraní, alebo môžu byť spoločné pre rôzne kategórie zbraní . Bežne sú zlúčené situácie pre niekoľko typov zbraní (napr. perkusná pištoľ a puška ).

Situácie sú stavané na krátke a stredné vzdialenosti s dôrazom na rýchlosť, ale vôbec nie na precíznu presnosť . Tomu zodpovedajú terče a princípy hodnotenia .

Používané sú terče papierové, kovové padacie, alebo znejúce ( gongy ) a terče na jedno použitie (balón) a to v ľubovoľnej kombinácii .

Odporúčané vzdialenosti

Derringer, pocket - do 12 m ( nie kovové terče )

Pištoľ, revolver - 7 až 25 m

Brokovnica - 10 až 50 m

Puška - 10 až 100 m

Kratšie vzdialenosti pri použití kovového terča nie sú odporúčané z dôvodu možnosti zranenia odrazenou strelou .

Čas sa meria stopkami, alebo TIMERom . Ak je čas meraný stopkami, súťažiaci musí na konci úlohy zvolať “ S T O P “ . Čas je meraný až po toto zvolanie . Timerom sa meria čas k poslednému výstrelu .

Situácia je stavaná na pevný počet rán, alebo na ľubovoľný s možnosťou prebíjania pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti . To platí aj pri kombinácii požitých zbraní .

Pri streľbe z revolveru môže byť prebitie vykonané výmenou valca, musí to však byť výslovne uvedené v propozíciách .

Usporiadateľ zodpovedá za jasný a jednoznačný popis úlohy, pričom nie je možné nútiť súťažiacich k nelogickým a neprirodzeným výkonom, pretože pri omyle by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti . Menovite musí byť stanovený počet a typ použitých zbraní, spôsob nabíjania a prebíjania a podobne . Pokiaľ toto nie je určené v propozíciách nemožno dodatočne uplatňovať sankcie a platia všeobecné zásady podľa týchto pravidiel .

Ak je zaradený strelecký súboj, alebo disciplína hodnotená vyraďovacím spôsobom, musí byť použitý princíp tzv. “ J – rebrík “ aby bolo možné stanoviť konkrétne poradie všetkých súťažiacich . V princípe ide o to, že víťazi v kolách postupujú a súťažia o postup s víťazmi, porazený zo základného kola súťažia o zostup s porazenými .

T E R Č E P R E P R A K T I C K Ú S T R E Ľ B U

Prednostne sú používane typy terčov podtrhujúce akčný charakter súťaže, t.j. optimálne je použitie reagujúcich terčov – padacích, výkyvných, znejúcich, potom terče papierové a ako doplnkové môžu byť použité terče jednorazové – napr. balóny .

Odporúča sa stavať situácie tak, aby umožnili okamžité vyhodnotenie a rýchlu výmenu strelcov ( bez nutnosti terče meniť, stavať, či zalepovať ) .

Papierové terče sú odporučené bez rôznych bodovacích zón, ich rozmery sú 40 x 40 cm .

Ak sú použité delené terče so zónami, nemali by byť viac než tri ( Poker ) . Hodnotenie zásahov zón je penalizované v sekundách .

Pre vylúčenie sporov pri zásahu do okraja papierového terča nie sú hodnotené ako platné zásahy do terča tie, ktoré nie sú celým priemerom v terči, pri otočných terčoch sú to tie ktoré, pri šikmom zásahu nechajú stopu väčšiu ako tri priemery strely .

Kovové terče sú obvykle typu “ figúra “alebo “ gong “ pričom tvar a veľkosť nie je určená . Odporúčaná veľkosť gongu je min. 20 cm, výška figúry min. 1 m . Veľkosť a typ terča musí umožniť rýchlu akčnú streľbu bez precízneho mierenia .

Je možné používať terče otočné, kývajúce sa a inak pohyblivé, či miznúce . Pritom musí byť zvlášť daný pozor na zásady bezpečnosti pri streľbe.

Ak sú použité znejúce, alebo inak akusticky reagujúce terče, alebo opticky reagujúce terče pri ktorých nie je trvale čitateľný stav po zásahu, musí byť okrem časomerača na stanovisku prítomný rozhodca, ktorý okamžite zapisuje zásahy do štartovného lístku ( štartovacej listiny ) .

Je možné používať aj “ ne – terče “ teda “ rukojemník a kryt “ k sťaženiu situácie . Prevádzka ne – terča musí umožňovať trvalú čitateľnosť zásahu a ďalej je nutné určiť či ide o prekážku pevnú (tvrdú – nepriestrelnú = kryt ), alebo mäkkú ( priestrelnú = rukojemník ) .

H O D N O T E N I A A P E N Á L E P R A K T I C K E J S T R E Ľ B Y

Princípom hodnotenia je meranie času na vykonanie úlohy, pričom za minuté terče a zásah rukojemníkov sú udeľované penále v sekundách . Minimálne penále je 5 s na jeden zásah .Penále je upravené zvlášť pre kategórie zbraní podľa nabíjania . Princíp je ten, že nesmie byť pre súťažiaceho výhodnejšie vynechať terč a tým ušetriť čas . Penále je teda stanovené tak, aby bolo vyššie než ušetrený čas nutný k zásahu terča, či opakovanému nabitiu .

Perkusné zadovky : penále za minutý cieľ, alebo zásah rukojemníka + 10 s

Perkusné predovky : + 30 s

Ak je použitý revolver namiesto pištole je nabíjaný jednotlivo + 30 s

Výsledok jednotlivej úlohy je súčet času plus súčet prípadných penále .

P r í k l a d : čas 12 sekúnd
jeden terč netrafený = + 5 s
zásah rukojemníka = + 5 s
Výsledok : 12 + 5 + 5 = 22 sekúnd

Celkový výsledok v súťaži je daný súčtom výsledkov jednotlivých úloh .

Úlohy ( stage ) majú byť navrhované tak, aby mali zhruba rovnakú časovú náročnosť a teda aj hodnotu výsledku .

Nezaoberanie sa terčom – pokiaľ súťažiaci úmyselne vynechá jeden, alebo viac terčov, aby si uľahčil plnenie úlohy bude toto posúdené ako “ nezaoberanie sa terčom “ a bude pridelené penále podľa kategórie ( 10 alebo 30 s ) . Pritom zostáva hodnotenie ako nezasiahnutého terča s príslušným penále . To sa týka náročne stavaných úloh, napr. s dlhším behom, čí s vyššou náročnosťou časti úlohy, kde by nestačilo bežné penále k vyrovnaniu výhody nezaoberania sa terčom . O tom či bude situácia posúdená ako nezaoberanie sa terčom rozhodne rozhodca na palebnej čiare .

Ak je súťaž vyhlásená vo viacerých kategóriách, potom je vyrátané poradie v každej kategórii zvlášť .

Z B R A N E P R E P R A K T I C K Ú S T R E Ľ B U

Kontrolu zbraní a streliva vykonáva rozhodca pre nabíjanie pred nabíjaním . Nevyhovujúce zbrane nesmú byť do súťaže zaradené .

Zbrane sú rozdelené do kategórií pre praktickú streľbu podľa spôsobu nabíjania :

A - kresadlové pušky a pištole

B - perkusné pušky, brokovnice a pištole

C - perkusné revolvery

D - perkusné zadovky

Všeobecne je možné používať zbrane staršie a menej výkonné v súťaži v kategórii mladších zbraní, ale nikdy nie naopak . Vzniknutý handycap nie je možné kompenzovať .

V disciplíne pre pušku nesmie byť ako náhrade použitá brokovnica .

N a b í j a n i e p r i p r a k t i c k e j s t r e ľ b e

Nabíja sa len na mieste k tomu vyhradenom, pred nástupom na štartovaciu čiaru, a to pri perkusných zbraniach bez nasadenej zápalky a pri kresadlových bez prachu na panvičke .

Zápalka sa nasadzuje ( resp. nasype prach na panvičku ) na štartovacej čiare na povel rozhodcu “ ZÁPALKY NASADIŤ ! “

Po skončení úlohy musí strelec zbraň vybiť ( predovky pod dohľadom rozhodcu a na jeho povel vystreliť mimo terča ) a dať skontrolovať rozhodcovi .

Je zakázané nabíjať predovky z otvorených nádob . Ak nie je použitá prachovnica s perovým uzáverom musí byť zakaždým dôrazne uzatvorená .

P r i e b e h p l n e n i a ú l o h y

Na štartovacej čiare musí byť :

Revolvery v puzdre, pokiaľ nie je určené inak, nenatiahnuté, kohút v medzi – polohe .

Pušky a pištole nenatiahnuté, perkusné a kresadlové zámky v poistnej polohe, pištole v puzdre, či uložené predpísaným spôsobom . Zbraň musí smerovať najviac 1 m od strelca a držať spoľahlivo v puzdre pri všetkých činnostiach .

V l a s t n é p l n e n i e ú l o h y

Súťažiaci nastúpi na štart na vyzvanie rozhodcu na palebnej čiare .

Zbrane má nabité a uložené spôsobom určeným v propozíciách .

Rozhodca sa opýta, či je súťažiaci pripravený a či má zbrane nabité . Použitie kresadlovej, alebo perkusnej zbrane oznámi súťažiaci rozhodcovi .

Rozhodca velí “ ZÁPALKY NASADIŤ ! “ aj pre kresadlové aj pre perkusné zbrane . Súťažiaci oznámi nasadenie zápalky resp. nasypanie prachu na panvičku .

Rozhodca velí “ Š T A R T “ alebo spusti TIMER a tým odštartuje plnenie úlohy .

Strelec začne plniť úlohu v ľubovoľnom poradí ak nie je určené v propozíciách inak .

Kohút zbrane môže byť natiahnutý len vtedy, keď je zbraň namierená smerom k terčom . Nie je dovolené naťahovanie kohúta pištole či revolveru v priebehu tasenia z puzdra .

Prst sa kladie na spúšť len pred výstrelom, inak musí byť v priestore mimo lučíka ( prst vystretý v smere streľby ) .

Uchopenie zbrane je ľubovoľným spôsobom, ak nie je v propozíciách určené inak .

Strelecká poloha je ľubovoľná, ak nie je v propozíciách určené inak .

V priebehu úlohy musia byť pri striedaní zbrane vrátené späť do puzdra, alebo uložené určeným spôsobom podľa propozícií . Strelec ani rozhodca sa nesmú za žiadnych okolností dostať pred ústie odloženej zbrane .

Pri akejkoľvek situácii pri plnení úlohy sa nesmie žiadna časť tela dostať pred ústie hlavne .

Pád zbrane - ak spadne pri plnení úlohy súťažiacemu zbraň, nesmie ju za žiadnych okolností sám zodvihnúť . Zodvihnúť ju musí rozhodca na palebnej čiare, skontrolovať ju a až potom ju odovzdá súťažiacemu .

Ak dôjde v priebehu plnenia k náhodnému výstrelu nesúvisiacemu s plnením úlohy je udelené penále 10 resp. 30 s . Ak dôjde k ohrozeniu bezpečnosti ( výstrel mimo bezpečnú zónu ), je udelená diskvalifikácia .

U k o n č e n i e ú l o h y

Strelec oznámi ukončenie úlohy zvolaním “ S T O P “ ( viď meranie času ) .

Č I S T N I E Z B R A N Í

V priebehu súťaže je dovolené čistenie zbraní len v priestore pre nabíjanie pod dohľadom rozhodcu a s jeho súhlasom ( čistenie nesmie brániť ostatným súťažiacim v príprave na plnenie úlohy ) .

P O R U C H Y

V prípade zlyhania zbrane, alebo inej poruchy v priebehu plnenia úlohy nemá súťažiaci nárok na opakovaný štart v úlohe . Súťažiaci je povinní pod dohľadom rozhodcu vybiť zbraň, alebo ju uviesť do bezpečného stavu pred opustením priestoru pre streľbu .

Ak zistí súťažiaci poruchu pred nástupom na štartovaciu čiaru, môže odstúpenie, alebo požiadať rozhodcu na palebnej čiare o zmenu poradia štartu . Rozhodca je povinný povoliť zmenu poradia štartu, ak tomu nebránia iné závažné okolnosti . Ak sa porucha opakuje, nemá súťažiaci právo na novú zmenu poradia štartov a musí odstúpiť .

Oprava môže byť vykonaná len v priestore určenom pre nabíjanie zbraní len zo súhlasom rozhodcu pri nabíjaní a pod jeho dozorom .

Z V L Á Š T N E B E Z P E Č N O S T N É P R A V I D L Á P R E P R A K T I C K Ú S T R E Ľ B U

Mimo štartovaciu čiaru a nabíjacie stanovisko musia byť revolvery nosené v puzdrách, pušky a pištole sú uložené s kohútom v poistnej polohe, brokovnice zlomené, zadovky s otvoreným záverom . Komory a zásobníky odkladaných zbraní musia byť prázdne .

Pravidlo 180 stupňov – toto pravidlo znamená, že pre streľbu musí byť vyhradený a bezpečne zaistený priestor pred palebnou čiarou v uhle 180 stupňov . Nie je prípustné, aby v tomto priestore prebiehala súčasne iná činnosť . Zároveň to znamená, že strelec nikdy nesmie otočiť zbraň tak , že ústie bude smerovať za seba . Menovite sa toto pravidlo týka krížového tasenia, keď nesmie ústie zbrane smerovať dozadu a to aj za cenu, že sa strelec pootočí bokom, alebo dokonca chrbtom k terčom .

Žiadna osoba zúčastnená na súťaži a to sa týka aj divákov nesmie mieriť žiadnou zbraňou na iné osoby ani v prípade keď si je na 100 % istá, že zbraň nie je nabitá . Za porušenie tohto zákazu bude divák vyhostený zo strelnice a súťažiaci diskvalifikovaný pre všetky úlohy a vyhostený .

Stalo sa už mnoho prípadov, keď vystrelila “ NENABITÁ “ zbraň .

D I S C I P L Í N Y :

terčové

Perkusný revolver - 5 x 1 rana, 17 – 25 m, 1 minúta (revolver nabitý bez zápaliek)
Perkusná a kresadlová puška 5 rán, 25 – 50 m, 5 minút
Perkusná a kresadlová pištoľ 5 rán ,17 – 25 m , 5 minút
Pekusný derringer 5 rán , 8 – 15 m , 4 minúty

Terče : pi 50/20, siluety zvierat – rozdelené do bodovaných zón, trojuholník seržanta Yorka , maľované terče .

- časové

Wild west duel - vyraďovacia súťaž po dvoch súťažiacich, vo vzdialenosti 5 – 10 m balóny , vyhráva ten , ktorý skôr zasiahne svoj cieľ. Meria sa čas aj s tasením zbrane z puzdra až po zasiahnutie balóna . Palce sú za opaskom, alebo pútkami nohavíc . Pozor, súťažiaci nestrieľajú proti sebe !!!! Štartuje sa na povel .

Deadwood shooting – štart na povel, revolver s nabitými 5-mi komorami drží súťažiaci v ruke pod uhlom 45 stupňov, kohút nenatiahnutý . Najskôr musí zasiahnuť balón vo vzdialenosti 15 – 20 m , potom pokračuje streľbou na terč vo vzdialenosti 25 – 50 m . Meria sa čas a body v terči . Max. doba 120 sek . Možno súťažiť aj jednoranovkami, potom je na jednu ranu cca 1 minúta .

PeRe

Faning – fofrovanie - revolver nabitý len prachom a upchávkou bez striel . 5 rán . Meria sa čas vystrieľania zbrane vrátane vytasenia z puzdra .

KrPi, KrPu, PePi, PeRe, Pe-derringer, PePu, PeRe – nabitý len jednou strelou

Poker - súťažiaci sedí za stolom, zbraň nabitá s nenatiahnutým kohútom, leží na stole ústím k terčom, pred súťažiacim ležia dve karty obrázkom dolu, ktoré sa za každým menia .Na povel súťažiaci strieľajúcou rukou obracia jednu kartu a tá určí farbu polovice dvojfarebného terča . Meria sa čas vrátane otočenia karty a streľby. V prípade zasiahnutia zlej polovice priráta sa penále 2 sekundy, v prípade netrafenia 5 sekúnd . Vzdialenosť terča závisí od druhu zbrane ( puška, pištoľ, derringer ) .

Stránka je neustále upravovaná a dopĺňaná podľa aktuálnych zmien v pravidlách medzinárodných streleckých asociácií.